...

Úzkostné stavy, prečo ich začať riešiť s odborníkmi

Ako je možné, že nevýznamný, alebo dokonca vedome nezaregistrovateľný podnet môže spôsobiť lavínu telesných príznakov, ktoré nás vedia vydesiť k smrti? Prečo treba úzkosť začať riešiť s odborníkmi?

Úzkosť považujeme za bežný stav organizmu, za normálnu reakciu na nebezpečenstvo alebo stres. Človeku spôsobí problémy vtedy, keď je neprimerane intenzívna vzhľadom k situácií alebo trvá príliš dlho.Kedy a s akým odborníkom začať riešiť úzkostné stavy?

Úzkosť vs. úzkostné stavy

Rozlišovanie medzi bežnou úzkosťou a úzkostnými stavmi je kľúčové pre správne pochopenie a prístup k riešeniu týchto problémov. Úzkosť je normálna a často potrebná  emócia, ktorá signalizuje, že sme vystavení potenciálnemu nebezpečenstvu alebo stresu. Je to prirodzená odpoveď tela, ktorá nás pripravuje na reakciu typu “boj alebo útek”. Každý z nás už niekedy zažil úzkosť v určitých konkrétnych momentoch- príkladom je strach, tréma či úzkosť pred dôležitým rozhovorom alebo skúškou.

Na druhej strane, úzkostné stavy sú charakterizované prehnanou, trvalou a často neprimeranou reakciou tela na situácie, ktoré sú pre nás reálnou hrozbou. Tieto stavy bývajú intenzívnejšie, dlhotrvajúce a môžu výrazne ovplyvniť každodenné fungovanie a kvalitu života jedinca. Úzkostné stavy môžu mať rôzne formy, vrátane generalizovanej úzkostnej poruchy, panických atakov, fóbií alebo sociálnej úzkostnej poruchy.

Kľúčové rozdiely

  • INTENZITA A TRVANIE: Bežná úzkosť je obvykle krátkodobá a mizne, keď stresujúca situácia skončí. Úzkostné stavy sú intenzívnejšie, dlhšie trvajúce a často sa objavujú bez zjavného dôvodu.
  • VPLYV NA ŽIVOT: Kým bežná úzkosť môže byť krátkodobo nepohodlná, výrazne neovplyvňuje našu schopnosť fungovať. Úzkostné stavy naopak môžu vo veľkej miere obmedziť pracovnú výkonnosť, sociálne interakcie a celkovú kvalitu života.
  • FYZICKÉ SYMPTÓMY: Aj keď bežnú úzkosť môžu sprevádzať fyzické príznaky, ako je zrýchlený tep alebo potenie, pri úzkostných stavoch sú tieto symptómy často intenzívnejšie a dlhotrvajúcejšie.

Aké sú základné príznaky úzkostných stavov?

Príznaky úzkostných stavov bývajú psychické a telesné. Najčastejšie pozorujeme: 

  • DUŠEVNÉ NAPÄTIE: obavy, strach, pocit napätia alebo nervozity, podráždenosť, nesústredenosť.
  • TELESNÝ DISKOMFORT: vnútorný nepokoj, bolesti hlavy, bolesti svalov alebo triaška, bolesti na hrudi, neschopnosť uvoľniť sa, zrýchlenie srdcovej frekvencie, závraty, pocity nestability, potenie či sucho v ústach. 

Ako vzniká úzkosť? 

Úzkostné stavy sú komplexné a multifaktoriálne javy, ktoré ovplyvňuje široká škála biologických, psychologických a sociálnych faktorov. Vznik úzkosti možno chápať ako výsledok vzájomného pôsobenia týchto faktorov, ktoré spolu vytvárajú jedinečný vzorec pre každého jedinca.

Biologické faktory

Práve biologické faktory hrajú kľúčovú úlohu v procese vzniku úzkosti. Medzi tieto faktory patrí genetická predispozícia, čo znamená, že tendencia k úzkostným stavom môže byť dedičná. Ďalej sú tu neurochemické procesy v mozgu, kde nerovnováha neurotransmiterov, ako sú serotonín a noradrenalín, môže viesť k pocitom úzkosti.

Psychologické faktory

Psychologické faktory zahŕňajú naše myšlienkové procesy, presvedčenia a spôsoby, ako sa vyrovnávame so stresom. Negatívne myslenie, pesimizmus alebo tendencia k nadmernému obávaniu sa môžu výrazne prispieť k vzniku úzkostných stavov. Traumatické zážitky z detstva či v dospelosti tiež môžu zanechať hlboké stopy a predstavujú významný psychologický faktor.

Sociálne a environmentálne faktory

Sociálne a environmentálne faktory sa týkajú vplyvu, ktorý na nás majú naše okolie a životné podmienky. Stres v práci, problémy vo vzťahoch alebo finančné ťažkosti sú bežnými zdrojmi úzkosti. Žijeme v dobe, ktorá nás neustále bombarduje informáciami a očakávaniami, čo môže viesť k pocitu preťaženosti a úzkosti.

Bludný kruh úzkosti

Bludný kruh úzkosti je koncept, ktorý nám pomáha vysvetliť, ako sa úzkostné stavy môžu sami udržiavať a zhoršovať. Tento model ukazuje, že úzkosť nie je len jednoduchá reakcia na stresor (podnet vyvolávajúci stres), ale aj proces, ktorý sa môže časom stávať čoraz intenzívnejším a náročnejším na prerušenie. 

Ako tento bludný kruh funguje:

Ak dlhodobo zažívate tento bludný kruh a sami ste sa stali jeho obeťou v rôznych životných situáciách – možno práve v tejto chvíli je načase vyhľadať odbornú pomoc.

Ako sa vyrovnávať s úzkosťami?

 

Rozpoznanie a pochopenie príčin úzkostných stavov je prvým krokom k ich zvládaniu. Podpora zo strany rodiny, priateľov a terapeutov môže znamenať obrovský rozdiel. Zdravý životný štýl, vrátane pravidelného cvičenia, stravy bohatej na vitamíny a kvalitný spánok, môže pomôcť zmierniť symptómy úzkosti. Ak zažívate úzkosť dennodenne, je intenzívna, trvá dlhšie než šesť mesiacov a negatívne ovplyvňuje vašu schopnosť fungovať v bežnom živote je potrebné vyhľadať podporu a pomoc odborníkov.

S úzkostnou poruchou sa môžete obrátiť na profesionálov: psychiatra, neurológa a  psychoterapeuta, ktorí môže posúdiť váš zdravotný stav a navrhnúť vhodný individuálny terapeutický plán. 

V centre Hippokrates s úspešnosťou patrí medzi významné terapeutické postupy využívanie arteterapie. Arteterapia je liečba výtvarným umením, ktorá využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie,  podporovať rast osobnosti.

Návrat hore