...

Všeobecný lekár pre dospelých

Važení pacienti všeobecnej ambulancie pre dospelých,

MUDr. Tešlárová bude v období od 10.6. do 21.6.2024 čerpať dovolenku. Zastupujúcim lekárom v období jej neprítomnosti bude MUDr. Michal Patočka na adrese: Krátka 654/1, 900 55 Lozorno,tel. kontakt: 0904 060 199

Služby všeobecného lekára

 • Možnosť objednať sa k lekárovi na konkrétny termín.
 • Kompletnú starostlivosť na vysokej úrovni pre všetkých pacientov.
 • Štandardné a nadštandardné preventívne prehliadky pre dospelých.
 • Pracovnú zdravotnú službu.
 • Interné predoperačné vyšetrenie.
 • Podávanie infúznej liečby a injekcii.
 • Posúdenie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely (vodičský preukaz, zbrojný preukaz, pre vysoké školy a pod.).
 • Dôraz na komplexný prístup k zdravotným problémom.
 • Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou, aj v spolupráci s rodinnými príslušníkmi.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

 • Pondelok 8:00 - 15:30
 • Utorok neordinuje
 • Streda 9:00 - 15:30
 • Štvrtok neordinuje
 • Piatok 8:00 - 14:30

Formulár na nezváväznú registráciu u všeobecného lekára:

*povinné polia

Postup kapitácie nových pacientov do všeobecnej ambulancie:

 • Po tom, ako si vyberie pacient nového všeobecného lekára, nasleduje podpísanie dohody (zákon neustanovuje čas, kedy musí pacient uzavrieť novú dohodu),  ktorá nadobudne účinnosť dňom zániku právneho vzťahu s predchádzajúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • V niektorých prípadoch od vás môže nový lekár požadovať aj potvrdenie o odstúpení od aktuálneho lekára, a to osobne alebo poštou v písomnej podobe.
 • Zdravotnú dokumentáciu, jej rovnopis alebo výpis, je aktuálny lekár povinný doručiť novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 7 dní od vyžiadania novým praktickým lekárom.
 • Pacient nemá nárok narábať so zdravotnou dokumentáciou, môže si však robiť výpisky alebo kópie.
 • Všeobecného lekára je možné zmeniť aj skôr ako po uplynutí 6 mesiacov od uzatvorenia dohody, musíte však počítať s tým, že u nového lekára budete až do uplynutia tejto lehoty za všetky úkony platiť pretože zdravotná poisťovňa ich nepreplatí. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne.
 • V SZC Hippokrates je ročný poplatok za manažment pacienta účtovaný v hodnote 200€/rok čo predstavuje 16,6€/mesiac.

Čo obsahuje štandardná preventívna prehliadka?

 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov.
 • Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus) a dokumentácie.
 • Vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie.
 • Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, krvný obraz, sedimentáciu, glykémiu, kreatinín, ALT – pečeňový enzým, vo veku 18 a nad 40 rokov hladinu cholesterolu a tukov v krvi.
 • Pacienti nad 40 rokov aj EKG.
 • Základnú prevenciu má každý pacient nárok absolvovať raz za 2 roky u svojho praktického lekára pričom je táto prehliadka plne preplácaná poisťovňou, darcovia krvi môžu absolvovať raz ročne.

Čo obsahuje nadštandardná preventívna prehliadka?

 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov.
 • Kontrolu stavu očkovania (napr. Tetanus) a dokumentácie, ak nie je u nás pacient kapitovaný, vhodné doniesť so sebou.
 • Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, krvný obraz, sedimentáciu, glykémiu, kreatinín, ALT – pečeňový enzým, vo veku 18 a nad 40 rokov hladinu cholesterolu a tukov v krvi, iné krvné parametre na vyžiadanie pacienta napr. kompletné pečeňové testy a iné
 • EKG
 • Spirometria
 • Rehabilitačné vyšetrenie pohybového aparátu u fyzioterapeuta.
 • Vyšetrenie internistom.
 • Výživové poradenstvo.
 • Krvné testy na potravinové intolerancie.
 • USG prívodných mozgových tepien – karotíd (vyšetruje neurológ).
 • Nadštandardnú prevenciu si hradí pacient samostatne nezávisle od lehoty poslednej prevencie.

Postará sa o vás

Všeobecný lekár pre dospelých

Návrat hore