Home  /  Ambulancie  /  Všeobecný lekár pre dospelých

Všeobecný lekár pre dospelých

Služby praktického lekára

 • Možnosť objednať sa k lekárovi na konkrétny termín
 • Kompletnú starostlivosť na vysokej úrovni pre všetkých pacientov
 • Štandardné a nadštandardné preventívne prehliadky pre dospelých
 • Pracovná zdravotná služba
 • Dôraz na komplexný prístup k zdravotným problémom
 • Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou, spoluprácu s rodinnými príslušníkmi

Čo obsahuje štandardná preventívna prehliadka?

 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus)
 • Vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov
 • Pacienti nad 40 rokov aj EKG
 • Základnú prevenciu má každý pacient nárok absolvovať raz za 2 roky u svojho praktického lekára pričom je táto prehliadka plne preplácaná poisťovňou

Čo obsahuje nadštandardná preventívna prehliadka?

 • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • Kontrolu stavu očkovania (napr. Tetanus)
 • Vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov, iné krvné parametre na vyžiadaniepacienta napr. onkomarkery
 • EKG
 • Spirometria
 • Rehabilitačné vyšetrenie pohybového aparátu, vyšetrenie internistom, výživové poradenstvo
 • Vyšetrenie na potravinové intolerancie
 • Prevenciu si hradí pacient samostatne nezávisle od lehoty poslednej prevencie

Pracovná zdravotná služba I. a II. kategórie

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
 • Členmi tímu pri vykonávaní dohľadu nad zdravím zamestnancov sú:
  • Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa – získal certifikát pracovnej zdravotnej služby
  • Zdravotná sestra
 • Po lekárskej prehliadke vydá lekár potvrdenie o spôsobilosti/nespôsobilosti vykonávať zamestnanie v danom odbore

Kapitácia ku všeobecnému lekárovi pre dospelých

 • Po tom, ako si vyberie pacient nového všeobecného lekára, nasleduje podpísanie dohody (zákon neustanovuje čas, kedy musí pacient uzavrieť novú dohodu),  ktorá nadobudne účinnosť dňom zániku právneho vzťahu s predchádzajúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • V niektorých prípadoch od vás môže nový lekár požadovať aj potvrdenie o odstúpení od aktuálneho lekára, a to osobne alebo poštou v písomnej podobe
 • Zdravotnú dokumentáciu, jej rovnopis alebo výpis, je aktuálny lekár povinný doručiť novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 7 dní od vyžiadania novým praktickým lekárom
 • Pacient nemá nárok narábať so zdravotnou dokumentáciu, môže si však robiť výpisky alebo kópie
 • Všeobecného lekára je možné zmeniť aj skôr ako po uplynutí 6 mesiacov od uzatvorenia dohody, musíte však počítať s tým, že u nového lekára budete až do uplynutia tejto lehoty za všetky úkony platiť pretože zdravotná poisťovňa ich nepreplatí. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne
Zmluvné poisťovne ambulancie

Postará sa o vás

Všeobecný lekár pre dospelých

Lekárka s atestáciou v odbore všeobecné lekárstvo, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončeni pôsobila ako lekár na Národnej transfúznej službe v Bratislave, neskôr ukončila špecializačné štúdium na SZU v odbore všeobecné lekárstvo. Od strednej zdravotníckej školy sa so záľubou venuje medícíne. Klinickú prax ako lekár získala v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pracovala viac než 5 rokov aj ako lekár ambulantnej pohotovostnej služby.

Vážení klienti nášho zdravotníckeho centra,

SZC Hippokrates nelieči pacientov s prenosnými (infekčnými) ochoreniami, je zameraný na liečbu neurologických ochorení, ktoré nemajú infekčný pôvod. Naše zariadenie je lokalizované v priestoroch biznis centra, administratívnej budovy, nie v priestoroch zdravotníckych a nemocničných, ktoré sú z hľadiska prenosu infekčného ochorenia rizikové. Všetkým našim pacientom, ktorí boli v možnom kontakte zdroja infekčného ochorenia a majú príznaky takéhoto ochorenia, poskytneme telefonickú konzultáciu, z hygienických a bezpečnostných dôvodov nebudú vyšetrení osobne. Priestory nášho zdravotníckeho zariadenia sú dezinfikované a dodržiavame odporučené hygienické predpisy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Z uvedených dôvodov sa naši pacienti nemusia báť návštevy v SZC Hippokrates.

Pacienti, ktorí sú u nás evidovaní u praktického lekára a spĺňajú podmienky niektorého z bodov 1 až 4 musia ostať doma a telefonicky kontaktovať recepciu. Náš lekár sa s Vami telefonicky spojí a bude riešiť Váš prípad telefonicky:

1. Máte zvýšenú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov a lebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie.

2. Boli ste za posledných 14 dní v zahraničí, alebo ste cestovali ste lietadlom.

3. Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s osobu, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.

4. Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ a dýchavičnosť (sťažené dýchanie)?

ĎAKUJEME

Darčeky plné zdravia nakúpite v našom eshope

Využite jednoduchý a pohodlný nákup našich služieb alebo potešte vašich blízkych darčekovou poukážkou.