...

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vyhotovené predávajúcim v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

Predávajúcim je v zmysle týchto obchodných podmienok:

Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, s.r.o.

IČ: 35683856

DIČ: 2020893688

so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

zapísanou v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro,

vložka č. 10397/B

kontaktné údaje:

email: eshop@hippokrates.sk

telefón +421 903 788 670

www.hippokrates.sk/eshop

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.hippokrates.sk/eshop (ďalej len „internetový obchod“). Zároveň upravujú prípadné uplatnenie si zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho voči predávajúcemu (reklamácia) v zmysle ustanovení najmä článku VII. (Reklamačný poriadok) príslušnej časti týchto obchodných podmienok.
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné (individuálne) dojednania uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 4. Z dôvodu, že internetový obchod predáva poukážky, na základe ktorých je možné získať v zdravotníckom centre poskytnutie zdravotnej starostlivosti a iných úkonov, ako napríklad rehabilitačné cvičenia, pričom internetový obchod zároveň predáva tovar v podobe rôznych vitamínových/výživových doplnkov, sú tieto obchodné podmienky rozdelené na tri časti – A,B a C. Časť A sú špecifické obchodné podmienky upravujúce práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v prípade, ak predmetom nákupu je poukážka. Časť B sú špecifické obchodné podmienky upravujúce práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v prípade, ak predmetom nákupu je tovar (vitamínové/výživové doplnky). V prípade, ak predmetom nákupu je aj poukážka, aj tovar, spravuje sa zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho v konkrétnych otázkach príslušnou časťou týchto obchodných podmienok. Časť C sú spoločné ustanovenia obchodných podmienok pre nákup poukážky a aj tovaru, ktoré sa aplikujú bez ohľadu na to, či je predmetom nákupu poukážka alebo tovar.  V prípade, ak časť  A neobsahuje výslovné ustanovenia pre niektorú z oblastí upravenými v týchto obchodných podmienkach, použijú sa primerane ustanovenia časti B týchto obchodných podmienok.

A

I.Všeobecne k poukážke

 1. Predávajúci a jeho partneri sú držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializáciách, ktoré sú zároveň predmetom poskytovaných služieb na základe zakúpených poukážok. Predávajúci prevádzkuje zariadenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod názvom Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, pričom prevádzka zariadenia sa nachádza v sídle predávajúceho, čiže na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava (ďalej ako „sídlo“ alebo „miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti“), v ktorom sú ním a jeho partnermi poskytované služby zdravotnej starostlivosti, ako aj služby s tým spojené.
 2. Prostredníctvom poukážky je možné zakúpiť si niektorú z nasledovných služieb:
 • Lekárske vyšetrenie neurologické,
 • Lekárske vyšetrenie interné,
 • Fyzioterapia,
 • Liečebné masáže,
 • Arteterapia,
 • Výhodné balíčky služieb,
 • Health day care balíčky/denné regeneračné balíčky zdravotnej starostlivosti,
 • Infúzna terapia vysokodávkovým vitamínom C,
 • Vouchery na zdravotné služby,
 • Kyslíková terapia (oxygenoterapia),
 • Lekárske telefonické a video konzultácie,
 • Darčekové poukážky na služby,

Pozn. č. 1: Na poukážku je možné zakúpiť aj niektorý z ponúkaných výživových doplnkov, ktoré ponúka predávajúci, pričom v súvislosti s ich zakúpením sa aplikujú aj ustanovenia časti B týchto obchodných podmienok (viď nižšie bod 4 tohto článku obchodných podmienok).

Pozn. č. 2: Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť rozsah poskytovaných služieb na základe poukážok. V prípade, ak po zakúpení poukážky kupujúcim do dňa uvedeného na poukážke (dátum platnosti poukážky) prestane predávajúci poskytovať zakúpenú službu, je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ponúknuť mu náhradnú službu v zakúpenej hodnote. V prípade, ak kupujúci nebude mať o náhradnú službu záujem, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a zneplatniť zakúpenú poukážku kupujúceho.

 1. Poukážka oprávňuje kupujúceho alebo jej držiteľa na úhradu ceny zakúpeného zdravotného výkonu alebo akéhokoľvek iného úkonu poskytovaného predávajúcim a jeho partnermi (čiže v závislosti od typu poukážky – buď ide o poukážku na konkrétny úkon/službu alebo o tzv. všeobecnú poukážku s možnosťou následnej voľby úkonu kupujúcim alebo držiteľom), vrátane úhrady ceny služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ceny ďalších služieb a tovarov, ktoré prípadne predávajúci ponúka, a to až do výšky nominálnej hodnoty, na ktorú je darčeková poukážka vystavená. Cena jednotlivých výkonov, služieb a tovarov je uvedená v cenníku predávajúceho, ktorý je k dispozícii v mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti a na internetovej stránke predávajúceho.
 2. V prípade, ak ide o poukážku na zakúpenie tovaru predávaného internetovým obchodnom predávajúceho, použijú sa na takýto nákup tovaru poukážkou okrem ustanovení časti A týchto obchodných podmienok primerane aj ustanovenia časti B obchodných podmienok, najmä o doručovaní tovaru, zodpovednosti predávajúceho za jeho prípadné vady a reklamačný poriadok.

II. Zakúpenie poukážky online

 1. V prípade záujmu o zakúpenie poukážky online, kupujúci na internetovej adrese predávajúceho zvolí poukážku v príslušnej hodnote a za danú službu, ak sa nejedná o všeobecnú poukážku s neskoršou možnosťou voľby služby; v elektronickom formulári správne a pravdivo vyplní a odošle všetky povinne poskytované údaje v rozsahu svoje meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba)/ obchodné meno, IČO, miesto podnikania/sídlo (fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba), prípadná doručovacia adresa (ak je iný od trvalého pobytu, miesta podnikania alebo sídla) a e-mailová adresa; a vykoná úhradu hodnoty poukážky (kúpnej ceny) jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Global Payments,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v sídle predávajúceho

Do formulára môže kupujúci zároveň uviesť údaje držiteľa (fyzickej osoby, ktorej chce poukážku venovať) v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne, číslo, emailová adresa pre prípad, ak kupuje poukážku v prospech držiteľa (tretej osoby). Kúpa poukážky sa uskutočňuje bez registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Záväzne objednať Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom označenia tlačidla Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a s Ochranou a spracovaním osobných údajov.

2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena poukážky splatná pri prevzatí poukážky, a to pri jej osobnom odbere v prevádzke Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena poukážky splatná okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.

3. Ak je kupujúcim poukážky právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, predávajúci jej na požiadanie vystaví daňový doklad (faktúru) vo vzťahu k nákupu poukážky a zašle na zadanú emailovú adresu.

4. V prípade platby platobnou kartou a online platby predávajúci prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa obchodná spoločnosť Global Payments s.r.o. (GP), ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B. Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb. o platobnom styku na základe povolenia Českej národnej banky. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na GP prostredníctvom telefonickej linky +421 222 121 222 (k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo pomocou emailovej podpory na adrese info@globalpayments.sk, či písomne na uvedenej adrese v Bratislave – Novom Meste. Bližšie informácie o platobnej službe sú k dispozícii online na https://www.globalpayments.sk/sk-sk.

5. V prípade akejkoľvek formy bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

6. Potvrdenie o zakúpení poukážky bude kupujúcemu doručené ako emailová správa na ním uvedenú emailovú adresu (pozn. tým nie je možnosť žiadať poskytnutie daňového dokladu v zmysle bodu 3 tohto článku obchodných podmienok). Prílohou potvrdenia bude aj poukážka (voucher) obsahujúca unikátny ID kód priradený ku každej poukážke a ďalšie náležitosti podľa bodu 8 tohto článku obchodných podmienok. Okamih zaslania potvrdenia objednávky kupujúcemu sa považuje za okamih uzavretia kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho, ako aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a Ochrana a spracovanie osobných údajov. Ak objednávateľ neurčí, že si darčekovú poukážku vyzdvihne osobne v mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti (sídle predávajúceho), bude súčasťou emailovej správy aj e-poukážka, ktorú si kupujúci môže vytlačiť na ním zvolenej tlačiarni a ktorá má rovnaké účinky, ako papierová poukážka vyzdvihnutá kupujúcim v mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

7. Zakúpená preukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek osobou (odlišnou od kupujúceho alebo držiteľa, v prospech ktorej bola pôvodne zakúpená kupujúcim), ktorá poukážku riadne predloží predávajúcemu.

8. Každá poukážka musí obsahovať opis služby, na ktorú sa poskytuje, jedinečný ID kód, dátum jej platnosti, sumu v mene Euro, ktorá je výškou kreditov použiteľných na danú službu, ako aj označenie Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – Ružinov, vrátane príslušného telefonického čísla a emailovej adresy predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odmietnuť poukážku, ktorá neobsahuje niektorý z uvedených povinných údajov, prípadne, ak predávajúci nemá o vystavení a predaji takejto poukážky vedomosť alebo jej vystavenie a predaj neeviduje vo svojej evidencii a kupujúci hodnoverným spôsobom nepreukáže opak.

III. Práva a povinnosti kupujúceho / držiteľa poukážky pri jej uplatnení

 1. Poukážku možno uplatniť len v mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej predložením. O uplatnení poukážky je kupujúci/držiteľ povinný personál predávajúceho informovať vopred (telefonicky, emailom), a to za účelom dohodnutia si termínu poskytnutia úkonu zdravotnej starostlivosti alebo iného poskytovaného úkonu predajcom. Poukážka musí byť predložená v origináli, t. j. opatrená pečiatkou Poskytovateľa a podpisom predstaviteľa spolu s uvedením unikátneho kódu. V prípade straty alebo fyzického znehodnotenia nie je predávajúci povinný zabezpečiť vydanie novej poukážky.
 2. Poukážku možno použiť do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak dátum platnosti vyznačený nie je, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.
 3. Ak nie je s predávajúcim výslovne dohodnuté inak, každú poukážku možno uplatniť iba jednorazovo. Ak hodnota poukážky prevyšuje cenu výkonu, služby alebo tovaru, rozdiel sa kupujúcemu alebo držiteľovi poukážky na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa nevypláca v peniazoch. Ak je hodnota poukážky nižšia ako cenu výkonu, služby alebo tovaru a Poskytovateľ výslovne neurčí inak, kupujúci alebo držiteľ poukážky je oprávnený rozdiel uhradiť v peniazoch. Pri jednej platbe možno použiť aj viacero poukážok, ak predávajúci nestanoví inak. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť kombináciu uplatnenia poukážky a rôznych zliav a akciových ponúk; o takomto obmedzení predávajúci zverejnení informáciu v rámci konkrétnej akciovej ponuky.
 4. Poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne), pričom ustanovenia čl. IV. bod 2 časť A týchto obchodných podmienok tým nie je dotknutý. Darčekovú poukážku nemožno vymeniť ani za inú poukážku s predĺženou platnosťou.

IV. Ďalšie dojednania

 1. Kúpou poukážky kupujúci vyslovuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto Podmienky, a to v lehote 14 dní od doručenia doručenia/prevzatia poukážky zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu sídla predávajúceho alebo na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je zároveň za týmto účelom oprávnený použiť aj formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu pristúpi predávajúci k overeniu splnenia podmienok na odstúpenie a prípade ich splnenia pristúpi k zneplatneniu poukážky. Po splnení podmienok uvedených v tomto bode má kupujúci nárok na vrátenie vykonanej úhrady.
 3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo zrušiť (odstúpiť od zmluvy, stornovať) objednávku poukážky bez udania dôvodu, a to najneskôr do okamihu odoslania poukážky predávajúcim kupujúcemu do emailovej schránky, respektíve v prípade osobného odberu do okamihu prevzatia poukážky kupujúcim na prevádzke predávajúceho. Zrušenie objednávky niektorou zo zmluvných strán nezakladá nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spojenú so zrušením objednávky. V prípade, ak ku zrušeniu objednávky prišlo po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

formulár o odstúpení od zmluvy,

B

(Nákup tovaru)

I.Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú za túto cenu ponúkané na internetovej adrese internetového obchodu. Cena, za ktorú sa tovar ponúka, nezahŕňa cenu za dopravu materiálu a prípadné ďalšie poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade záujmu kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia je potrebné najprv osloviť internetový obchod za účelom overenia, či je zásielka do zahraničia možná, za akých podmienok a v akej cene.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. Ak kupujúci nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie do objednávkového formulára minimálne svoje meno a priezvisko, adresu (korešpondenčnú a doručovaciu, ak sa líšia), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak kupujúci nakupuje ako fyzická osoba v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, uvedie aj obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania. Ak je kupujúci právnickou osobou, uvedie obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo, prípadne adresu doručenia, ak je iná ako sídlo, telefonický kontakt a emailovú adresu.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Záväzne objednať Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom označenia tlačidla Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a s Ochranou a spracovaním osobných údajov.
 5. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Okamih zaslania potvrdenia objednávky kupujúcemu sa považuje za okamih uzavretia kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho, ako aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a Ochrana a spracovanie osobných údajov.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu návrh na zmenu objednávky s vysvetlením, prečo nemožno jeho objednávke vyhovieť. Pozmenená objednávka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená okamihom doručenia akceptácie nového návrhu kupujúcim predávajúcemu na emailovú adresu uvedenú v článku I. bod 1. týchto obchodných podmienok alebo na emailovú adresu, ktorú určí predávajúci alebo z ktorej predávajúci kontaktoval kupujúceho.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v článku I. bod 1. týchto obchodných podmienok alebo na emailovú adresu, ktorú určí predávajúci alebo z ktorej predávajúci kontaktoval kupujúceho.
 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny, disponibilného množstva, opisu alebo vlastností tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu s príslušným vysvetlením, v čom presne chyba spočíva a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu návrh na zmenu objednávky. Pozmenená objednávka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v článku I. bod 1. týchto obchodných podmienok alebo na emailovú adresu, ktorú určí predávajúci alebo z ktorej predávajúci kontaktoval kupujúceho..

III. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Kúpnu cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Global Payments,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v sídle predávajúceho.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, pod kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru, a to buď pri jeho doručení kuriérskou službou, poštovým doručovateľom alebo pri osobnom odbere v prevádzke Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena tovaru splatná okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
 3. V prípade platby platobnou kartou a online platby predávajúci prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa obchodná spoločnosť Global Payments s.r.o. (GP), ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B. Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb. o platobnom styku na základe povolenia Českej národnej banky. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na GP prostredníctvom telefonickej linky +421 222 121 222 (k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo pomocou emailovej podpory na adrese info@globalpayments.sk, či písomne na uvedenej adrese v Bratislave – Novom Meste. Bližšie informácie o platobnej službe sú k dispozícii online na https://www.globalpayments.sk/sk-sk.
 4. V prípade akejkoľvek formy bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou, ale riadnym zaplatením kúpnej ceny.
 6. Tovar je kupujúcemu doručovaný jedným z nasledovných spôsobov podľa voľby kupujúceho:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke, a to kuriérskou spoločnosťou alebo ako poštový balík, v závislosti od voľby kupujúcim,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho (Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates)
 1. Záväznú voľbu spôsobu dodania vykonáva kupujúci počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodnie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho ( j. odlišne od spôsobu doručenia podľa bodu 8. tohto článku obchodných podmienok), nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci je na požiadané kupujúceho, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, priložiť k dodávanému tovaru daňový doklad (faktúru), ktorý môže zároveň slúžiť aj ako dodací list v prípade, ak predávajúci nevystaví kupujúcemu k jeho objednávke samostatný dodací list.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a plynie:
 • od okamihu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene,
 • od okamihu prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • od okamihu prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať predávajúcemu akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa článku VI. bod 3. týchto obchodných podmienok.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Tento formulár je zároveň prílohou č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu alebo na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nemožnosť dodania tovaru objednaného kupujúcim a s tým spojenú prípadnú náhrady škody alebo inej ujmy, pričom nemožnosť dodania nemá za následok omeškanie predávajúceho s dodaním objednaného tovaru.
 9. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo zrušiť (odstúpiť od zmluvy, stornovať) objednávku tovaru bez udania dôvodu, a to najneskôr do okamihu odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho v prípade osobného odberu tovaru. Zrušenie objednávky niektorou zo zmluvných strán nezakladá nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spojenú so zrušením objednávky. V prípade, ak ku zrušeniu objednávky prišlo po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

V.

Práva z vadného plnenia (Reklamačný poriadok)

 1. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, z dôvodu ktorej sa tovar predáva za zníženú kúpnu cenu, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu, ktorá robí tovar neupotrebiteľnou, resp. ak ju nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  • pri opakovanom výskyte vady po oprave tovaru alebo pre väčší počet vád na tovare, pre ktoré nemôže kupujúci tovar riadne užívať.
 7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle a v prípade, ak má zriadenú prevádzku, tak aj v ktorejkoľvek svojej prevádzke. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 16. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

C

I. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej (emailovej) pošty. Tým, samozrejme, nie je dotknuté právo predávajúceho a kupujúceho viesť komunikáciu aj písomne na adresy uvedené v objednávke.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke.

II. Osobné údaje

 1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje.
 2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno a priezvisko/obchodné meno kupujúceho a adresa jeho bydliska/sídla/miesta podnikania sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.
 3. Súhlas kupujúceho pre spracovanie Osobných údajov je nevyhnutný pre ďalšie účely, pre ktoré ich predávajúci spracováva, zasielanie informácií o predávajúcom. Súhlas kupujúceho pre tieto účely je poskytovaný označenia príslušného políčka Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a s Ochranou a spracovaním osobných údajov pri vypĺňaní objednávkového formulára. Zároveň ešte pred udelením súhlasu má kupujúci možnosť oboznámiť sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov dostupných na www.hippokrates.sk/eshop.
 4. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci.

III. Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

IV. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať, pričom akékoľvek zmeny obchodných podmienok sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej adrese predávajúceho alebo v deň, ktorý je ako deň účinnosti uvedený v novom znení obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou č. 1 obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosti dňa 23.08.2021

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy

Návrat hore