...

Interná ambulancia

Interná medicína je vnútorné lekárstvo, odbor medicíny, v ktorom sa uskutočňuje prevencia, diagnostika a liečba vnútorných chorôb, čiže ochorení vnútorných orgánov. Odborný lekár pre vnútorné lekárstvo je internista.

Ponúkame:

  • Preventívne prehliadky
  • Akútne vyšetrenia ochorení vnútorných orgánov
  • Interné predoperačné vyšetrenia
  • Second opinion

„Second opinion“ – poradenstvo a zhodnotenie výsledkov v zdravotnej dokumentácii.

V minulosti sa všetci zložitejší pacienti riešili počas hospitalizácie na  konzíliách a seminároch, ktorých sa zúčastňovalo viacero lekárov s rôznou úrovňou skúseností, vedomostí a niekedy aj odborného zamerania. Na konzíliách a seminároch sa rozoberali príznaky ochorenia a výsledky vyšetrení pacienta, riešili sa diagnostické postupy a liečba. Pacient sa riešil „skupinovo“, čím sa minimalizoval výskyt možnej chyby.

Presunom väčšiny pacientov do ambulantnej starostlivosti sa tento spôsob riešenia zložitejších pacientov vytratil. V diagnostike aj liečbe sa postupuje podľa vedomostí, skúseností a dovtedajšej praxe jedného lekára, zohľadňujú sa určené predpisy na diagnostiku a liečbu. Postupuje sa rutinne.

Second opinion nie je spochybnenie odbornosti alebo správnosti postupu dovtedajšieho lekára. Tu je namieste nestranný pohľad iného odborníka, ktorý môže takéto slabé miesta minimalizovať.

Celostná medicína

Celostná medicína, holistická medicína, komplexná medicína, psychosomatická medicína: sa snaží o integráciu jednotlivých medicínskych odborov pri hľadaní príčin, prejavov a liečby ochorení.

Reflektuje súčasnú realitu, ktorou je atomizácia medicíny. V dôsledku nových vedeckých poznatkov prispela atomizácia medicíny k tomu, že sa zabudlo na to podstatné – uzdraviť pacienta. Pacient po vyšetrení u 5-6 odborných lekárov má od každého lekára diagnózu a lieky. Užíva viacero rôznych druhov liekov a stav sa nezlepšuje – pritom každý odborný lekár postupoval správne. Celostná medicína chce zosúladiť postupy týchto lekárov, nájsť racionálny spôsob terapie a pacienta uzdraviť, nie iba liečiť. Do úvahy berie aj psychologický aspekt sprevádzajúci ochorenie.

Funkčná medicína

Funkčná medicína alebo „precision“ medicine podľa HealthCare Programu prezidenta Obamu, je základom pre personalizovanú medicínu.

Presadzuje riešenie zdravotných problémov v súvislosti so životným štýlom a celkovými okolnosťami života pacienta. Hľadá sa prapríčina ochorenia pacienta, zohľadňuje sa evolučné hľadisko ľudského druhu.

Hlavné aspekty personalizovanej medicíny môžeme zhrnúť v nasledujúcej definícii: správna diagnostika a správna liečba pre správneho pacienta v správnom čase. Personalizovaná medicína pomáha eliminovať pravdepodobnosť výskytu ochorení, akými sú diabetes, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a podobne.

Postará sa o vás

Návrat hore