...

Z mozgovej príhody (CMP) cez komplex liečebných postupov

V pokračovaní článku odpovedá na akútne otázky týkajúce sa návratu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (CMP), laicky mŕtvici, do praktického každodenného života neurologička MUDr. Terézia Macková.

Aké sú možnosti, vďaka ktorým sa pacient môže po prekonaní CMP- cievnej mozgovej príhode, vrátiť do života?

  • Ak má mať pacient po prekonaní mozgovej príhody šancu na zotavenie a návrat do života, je v prvom rade dôležitá včasná a efektívna liečba. Mala by zlepšiť tzv. kolaterálnu cirkuláciu, teda alternatívnu cestu cirkulácie krvi okolo blokovaných miest, a zabrániť rozvoju sekundárnych metabolických následkov ischemickej kaskády, ktoré vedú k poškodzovaniu neurónov.

Čo k tomu ďalej patrí?

  • Po návrate z nemocnice zohráva významnú úlohu liečba komplikácií aj včasná rehabilitácia. V našom súkromnom zdravotníckom centre poskytujeme komplexnú starostlivosť o pacientov po prekonaní CMP. Dôležitá je tu úzka spolupráca s neurológom, teda pravidelné kontroly, tiež redukcia všeobecných rizikových faktorov, akými sú vysoký cholesterol a vysoký krvný tlak, ale aj manažovanie symptomatickej terapie – podávanie nootropík, kyslíková terapia, neuroprotektívna a neurometabolická liečba a systémová rehabilitácia s fyzioterapeutmi.
MUDr. Terézia Macková

Mnohí ľudia aj tak pochybujú o tom, že rehabilitačné programy majú dlhodobý účinok. Nevenujú im dostatok pozornosti. Čo na to hovoríte ako skúsená odborníčka?

  • Pred poskytnutím rehabilitácie je dôležité stanovenie hlavných okruhov problémov. Musíme poznať stupeň funkčného poškodenia, komunikačné poruchy, kognitívne poruchy, motorický deficit aj poruchy regulácie motoriky, stupeň spasticity, poruchy citlivosti, vylučovacie funkcie. A pretože sa tieto poruchy spravidla kombinujú, komplexná rehabilitačná starostlivosť a stimulácia neuroplasticity (posilňovania mozgu) za účelom dosiahnutia čo najvyššej funkčnej úrovne je naozaj mimoriadne dôležitá.

Asi najväčšie obavy majú príbuzní pacientov po mozgoej príhode s kombináciou porúch a množstvom sekundárnych problémov.

  • Áno, na zreteli treba mať aj prevenciu sekundárnych komplikácií, akými sú imobilizačný syndróm, syndróm bolestivého ramena, riziká vzniku dekubitov, hlbokej žilovej trombózy a embólie, pneumónie… Nevyhnutné je hodnotenie testov funkčného postihnutia a sebestačnosti v denných aktivitách, teda či sa vie pacient sám o seba postarať, alebo či vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Rehabilitácia však výrazne vplýva aj na redukciu rizikových faktorov vzniku mozgovej príhody.

Aká presne je úloha fyzioterapeuta pri zotavovaní po cievnej mozgovej príhode?

  • Fyzioterapeut na základe odporúčania lekára realizuje fyzioterapeutickú diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému s cieľom zachovania a obnovenia jeho optimálnej funkčnosti. Základom je pohybová liečba – kinezioterapia, ktorá zlepšuje aktivitu primárnej motoriky, a tým umožňuje vznik užitočných neuroplastických zmien v mozgu. Rehabilitačná liečba sa zameriava na liečbu porúch motoriky a svalového tonusu, senzorických porúch i na prejavy týchto porúch v bežných denných aktivitách. U nás naozaj vždy preferujeme individuálnu liečebnú rehabilitáciu s jedným fyzioterapeutom a jedným pacientom.

Kedy je správny čas začať s rehabilitáciou?

  • S rehabilitačnou liečbou sa odporúča začať čo najskôr, hneď na 2. deň po príchode, respektíve hneď po stabilizácii základných životných funkcií pacienta. Na zmiernenie spasticity používame kolagénové prípravky Guna MD, ktoré sa najlepšie aplikujú tesne po aplikácii mäkkých techník.

Existujú spôsoby, ako znížiť alebo až odvrátiť hrozbu zopakovania mozgovej príhody?

  • Najdôležitejším prostriedkom je tu efektívna prevencia. Ide o komplex systémových liečebných postupov, ktoré sú zamerané práve na zabránenie vzniku a recidívy CMP vrátane rehabilitačnej liečby. Rozoznáme primárnu prevenciu. Je určená pre pacientov, ktorí nemali v anamnéze mozgovú príhodu. Vo viac ako 70 percentách prípadov je totiž CMP prvou manifestáciou cerebrovaskulárneho ochorenia. Sekundárna prevencia má za cieľ minimalizovať riziko recidívy. V rámci komplexnej terapie ide o antihypertenzívnu liečbu (liečbu vysokého krvného tlaku), liečbu porúch srdcového rytmu, liečbu hyperlipidémie a diabetu, redukciu nadmernej telesnej hmotnosti a úpravu stravovacích návykov, ukončenie fajčenia, zníženie nadmerného užívania alkoholu a prípadne aj chirurgickú liečbu – karotickú endarterektómiu na odblokovanie ciev, ktoré obhospodarujú hlavu a krk. Z dlhodobého hľadiska je pre všetkých pacientov dôležitá edukácia o dostatočnej a vhodnej fyzickej aktivite a vykonávanie samostatných cvičení, avšak vždy pod dohľadom fyzioterapeuta.
Návrat hore