...

Privacy policy

[vc_row el_class=”space”][vc_column][vc_column_text]

Informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Informácie k spracúvaniu osobných údajov 

v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates s.r.o., so sídlom Prievozská 4/a, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 683 856 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vášho podnetu v kontaktnom formulári na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania noviniek na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR.

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty  a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje  po dobu 1 mesiaca od späťvzatia súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi  a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: michal.tocik@hippokrates.sk

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle § 19 zákona o ochrane osobných a/alebo čl. 13 GDPR:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osob
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Právo na prenosnosť osobných údajov,
  • Právo vedieť o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
  • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.

Cookies

Spoločnosť Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates s.r.o., so sídlom Prievozská 4/a, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 683 856, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok hippokrates.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Nastavenia cookies si môžete v prehliadači zmeniť

Väčšina internetových prehliadačov má v pôvodnom nastavení po inštalácii automaticky povolené akceptovanie cookies na všetkých stránkach. Tieto nastavenia môžete zmeniť zablokovaním, obmedzením alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť vo vašom zariadení. Návody a inštrukcie na zmenu správy cookies vo vašom prehliadači nájdete v nápovede každého prehliadača alebo na stránkach podpory vášho prehliadača.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si zmeníte predvolené nastavenie cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok a nebudeme schopní vám poskytnúť úplné služby.

Pravidlá zhromažďovania cookies súborov prostredníctvom služby Google Analytics sa dozviete na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top